SP nr 10 prowadzi projekt współpracy z innymi szkołami z pięciu państw

Opublikowane przez Roman Rz, 8.03.2019 r. o godz. 11:52     [aktualizacja: 8.03.2019 r. o godz. 12:07]

SP nr 10 prowadzi projekt współpracy z innymi szkołami z pięciu państw

Polish version

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie rozpoczęła dwuletni projekt współpracy pomiędzy szkołami z Grecji, Włoch, Rumunii, Portugalii i Litwy w ramach programu Erasmus+. „Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do ludowych europejskich mitów i legend” – tak brzmi w całości tytuł projektu.

 

„Będziemy uczyć młode pokolenie szacunku, szczerości, odwagi, pokory, kontrolowania złych emocji (np. gniewu), tolerancji i życzliwości. Będziemy wskazywali, jak wierzenia, legendy i mity wpływają na zachowanie i język współczesnego człowieka. Opowieści, które zaprezentujemy, nie tylko pomogą pokazać uczniom prawdziwe wartości, jakie powinny być obecne w codziennym życiu, ale także zmniejszą być może ryzyko złych zachowań i szkodliwych nawyków” – mówi  Mariusz Tomaka – koordynator projektu z ramienia SP nr 10.

 

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2018 r. Pierwszy wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 odbył się w grudniu 2018 r. do Grecji. W dniach od 25 lutego do 1 marca 2019 r. w Rzeszowie przebywała grupa uczniów wraz z nauczycielami z Grecji, Włoch, Rumunii, Portugalii i Litwy.

 

„Przez taki rodzaj spotkań – młodzież może poczuć chęć np. uczenia się języków, a to z kolei procentuje w komunikowaniu się z rówieśnikami z innych krajów. Zauważyć można, że nasi goście chwalą sobie nasz kraj i nasze miasto.” – mówi dyr. SP nr 10 mgr Artur de Sternberg Stojałowski.

 

Na dowód, jak i co mówią o naszym kraju i atmosferze wśród młodzieży nauczyciele i dzieci – zapytaliśmy nauczycielki z Grecji.

 

„Bardzo nam się podoba u was i jesteśmy bardzo zadowoleni, że przyjechaliśmy tutaj. Bardzo miło wspominam pobyt w Krakowie, bo byliśmy na wycieczce – jest to niezwykłe miasto. Nasi uczniowie również są zachwyceni, bo nie spodziewaliśmy się, że Polska to taki piękny kraj, a jesteśmy pierwszy raz w Polsce, więc wszystko wydaje się inne, takie ciekawe” – mówi Tastani Elpiniki – nauczycielka z Grecji.

 

„Muszę podkreślić też organizację wszystkich tych atrakcji, które nas spotykają. Przedstawiciele szkoły bardzo profesjonalnie zorganizowali cały program. Dziękujemy za wszystko.” – mówi Kaisari Maria – nauczycielka z Grecji.

 

Projekt umożliwia nawiązanie kontaktów międzynarodowych, doskonalenie umiejętności pracy w grupie i używania języka angielskiego w sytuacjach codziennych. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają także na odkrywanie na nowo naszej historii i spuścizny narodowej, a także poznawanie kultury innych narodów. Wizyty młodych ludzi w różnych krajach to okazja do tego, aby poczuć szczególną więź, która łączy narody Europy poprzez wspólne dziedzictwo. Należymy przecież do jednej rodziny, a kultura naszych narodów, chociaż różna, ma te same korzenie.

 


English version

Primary School No. 10 in Rzeszów started a two-year cooperation project between schools from Greece, Italy, Romania, Portugal and Lithuania within the framework of the Erasmus + program. From ‘Mythos’ to ‘Logos’. Educational approaches to European folk myths and legends – this is the whole title of the project.

 

„We will teach the young generation respect, honesty, courage, humbleness, control of bad emotions (e.g. anger), tolerance and kindness. We will point out how beliefs, legends and myths influence the behaviour and the language of a modern man. The stories that we present will not only help to show students the true values that should be present in everyday life, but also reduce the risk of bad behaviour and harmful habits. „ – says Mariusz Tomaka – project coordinator on SP’s No. 10 behalf.

 

 

The project began in September 2018. The first trip of children from Primary School No. 10 took place in December 2018 and the direction was Greece. From February 25 to March 1, 2019, a group of students and teachers from Greece, Italy, Romania, Portugal and Lithuania visited Rzeszów.

 

„Through this type of meetings – young people can feel the desire to learn languages, which in turn pays off in communicating with peers from other countries.” It can be noticed that our guests praise our country and our city. „ – says the headmaster of SP No 10 mgr Artur de Sternberg Stojałowski.

 

As a proof of how and what teachers and children say about our country and the atmosphere among young people – we asked teachers from Greece.

 

„We like it very much and we are very happy that we came here. I remember my stay in Kraków very nicely because we were on a trip – it is an extraordinary city. Our students are also delighted because we did not expect Poland to be such a beautiful country, and we are in Poland for the first time, so everything seems different, so interesting „– says Tastani Elpiniki – a teacher from Greece.

 

„I must also emphasize the organization of all those attractions that meet us.” The school representatives professionally organized the entire program, thank you for everything. „– says Kaisari Maria – a teacher from Greece.

 

The project enables to establish international contacts, the improvement of the group work skills and the usage of English in everyday situations. Such projects also allow us to rediscover our history and national legacy, and give us the opportunity to learn about the culture of other nations. Visits of young people in different countries gives opportunity to feel the special bond that connects the people of Europe through common heritage. We belong to one family, and the culture of our nations, although different, has the same roots.

Dodaj komentarz